תנאי השימוש באתר

כללי:

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
 2. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין גלאט ג'ובס בע"מ (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או בכל שירות אחר שמעניקה המפעילה כפי שיובהר להלן (להלן: "המשתמש"). תשומת לבך לעובדה, כי בשימושך באתר ובכל שירות שמעניקה המפעילה, הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד השירותים המסופקים על ידי המפעילה, התוכן, העיצוב, העריכה והסימנים המסחריים, בשירותים (לרבות שירותי האתר והשירותים הסלולריים) וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ובשירותים הסלולריים, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתרהמודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילההדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם, וכל צורת המחשה  אחרת הכלולים באתר, בדיוורים     ובמסרונים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של המפעילה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעילה.
 5. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים ומגוונים. המפעילה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא.
 6. אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח אך ורק קורות חיים באמצעות אלה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעילה מראש ובכתב.
 7. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.
 8. המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, לפי העניין. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון
 9. המפעילה אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 10. אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים.
 11. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירותים, במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הסלולריים כאמור לעיל, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
 12. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובכל שירות אחר שניתן על ידי המפעילה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 13. המפעילה משקיעה משאבים ומאמצים גדולים על מנת לרכז באתר את מירב המשרות המתפרסמות בישראל והנוגעות למגזר הדתי והחרדי, יחד עם זאת, המפעילה לא מתחייבת לאסוף ולפרסם  הצעות עבודה המפורסמות על גבי לוחות מודעות ציבוריים ו/או פרסום אקראי של מודעות המודבקות במקומות ציבוריים כאלה ואחרים, משרות אשר פורסמו בקהילות ובפורומים שונים באינטרנט ו/או פרסום בביטאונים ו/או בעיתונים פנים-מוסדיים וכיו"ב המיועדים לפלח מסוים של אוכלוסייה, משרות אשר פורסמו במקום אשר הגישה אליו כרוכה בתשלום או אשר הגישה אליו מוגבלת מסיבות אחרות (לדוגמא: מקור הדורש שם משתמש ו/או סיסמא וכו), משרות פירמידה/שיווק רשתי שאינם בתשלום, משרות של מעסיקים אשר ביקשו מהחברה שלא להזין משרות מטעמם באתר.
 14. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין המנויים באתר לכל משרה המפורסמת בו (והרשומים – ביחס למשרות הפתוחות לכלל הגולשים), ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות באתר מכוונות לכל.
 15. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בעקבות שימוש בשירותים הסלולריים, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.

תשלום:

 1. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של המפעילה, ויפורסמו באתר מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור: לענין מחפשי עבודה הרוכשים מנוי מסוג VIP - דמי המנוי החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו עם אפשרות להפסקת המנוי בכל עתכל עוד לא בוטל המנוי, התשלום מאפשר גישה למאגר המשרות כמנוי VIP. 
 2. מנוי VIP  יוכל להגדיר לעצמו סוכן חכם ולקבל את המידע גם למייל הפרטי שלו.
 3. למנוי VIP  אין רשות להעביר מידע מהאתר לאנשים נוספים, לרבות חברים, מכרים, בני משפחה, ו/או קהילה לרבות מטרות חסד ללא אישור מהמפעילה. העברת מידע ללא רשות הינה גזל גמור ותגרור לביטול מיידי של המנוי ללא מתן פיצוי כלשהו. העברת או העתקת מידע שלא כדין דרך מנוי VIP למטרות מסחריות ו/או לאתרים אחרים ו/או לכל מטרה מלבד מטרה פרטית אישית של מנוי ה-VIP, עלולה לגרור לתביעה משפטית.

ביטול, הפסקה או הקפאה של מנוי VIP:

 1. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בטלפון 073-70-55-666 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  Jobs@glatjobs.co.il  או באמצעות האתר דרך מסך צור קשר בלחיצה על כפתור "עצור מנוי". המפעילה תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול
 2. מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להפסיק את המנוי, כך שהוא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירותים עד תום אותו חודש קלנדרי ומהחודש העוקב לא יחויב בגין המנוי, וזאת באמצעות פנייה דרך עמוד "צור קשר" או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 073-70-55-666.
 3. מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להקפיא את המנוי, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 073-70-55-666. במקרה של הקפאה, יישמרו למנוי מספר הימים הנותרים ממועד הודעת ההקפאה ועד לתום חודש המנוי אשר שולם, לשימוש עתידי, ולכל היותר עד 3 חודשים מרגע ההקפאה. הפשרת ימים מוקפאים תתאפשר רק ברצף אחד ובאופן חד פעמי. במידה והמנוי לא הודיע על רצונו להפשיר את המנוי, המנוי יופשר אוטומטית תוך 3 חודשים לכל היותר מרגע ההקפאה
 4. מחיר מנוי ה-VIP יקבע על ידי המפעילה מעת לעת. התשלום עשוי להשתנות בין עבור משתמשים אשר רכשו מנוי VIP ובין עבור משתמשים אשר לא רכשו מנוי כאמור.
 5. ההצטרפות לשירות הינה על ידי הזנת פרטיו האישיים של המשתמש באתר, לרבות פרטי כרטיס האשראי שבו יתבצע החיוב. בכל עת ניתן לברר את מצב חשבונו של המשתמש במוקד שירות הלקוחות של המפעילה בטלפון 073-70-55-666.
 6. המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשירות הגלישה אותו מקבל המשתמש מהמפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי וכן לא תספק הדרכה או הסבר באשר לדרך השימוש במכשיר הסלולרי לצורך גלישה באינטרנט לרבות הדרכה בשימוש במכשיר הסלולרי לצורך גלישה באינטרנט, עלות חבילת הגלישה ו/או עלות שירות הגלישה אותה גובה המפעיל הסלולרי מהמשתמש ו/או עצם יכולת הגלישה ממכשירו הסלולרי של המשתמש ו/או איכותה ו/או מהות שירותי הגלישה אותם זכאי המשתמש לקבל מהמפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי.
 7. המפעילה אינה גובה מהמשתמש כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש (להלן: "שירות הגלישה"). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטנרט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבו הוא מקבל את נתוני השרות.
 8. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי האפשרות לשלוח קורות חיים ישירות מהמכשיר הסלולרי מותנית בהזנת קורות חייו מראש באתר וזיהויו ע"י מספר סלולרי מתאים. בהתאם, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי אותו הזין באתר בעת הרישום לשירות הוא מספר הטלפון הסלולרי אליו יישלחו המסרונים במסגרת קבלת השירות וכל שירות סלולרי אחר אותו תפעיל המפעילה מעת לעת.
 9. השימוש בשירות הינו אישי והמשתמש מתחייב להימנע מהעברת מסרון שנתקבל במכשירו הסלולרי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים.
 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי העברת מסרון שנתקבל במכשירו האישי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו האישיים וקורות החיים לגורמים אחרים.
 11. למען הסר ספק מובהר כי המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 12. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה למשתמש ולא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור
 13. ברכישת מנוי או רכישת שירותי סלולר, נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט בתנאי שימוש אלה. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה.
 14. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת לרבות באתר ושירותים סלולריים, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. כמו כן, המפעילה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות מעת לעת. כמו כן, המפעילה אינה אחראית על תוכן המשרות שתשלחנה למשתמש, בין בדוא"ל, ובין במסרונים, אשר תישלחנה בהתאם להגדרות שהזין המשתמש או הוזנו עבורו ב"סוכן המשרות" שיצר באתר
 15. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה ו/או בשירותיה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 16. מנוי המשתמש באתר ובשירותיו, לרבות אך מבלי לגרוע, שירותי הסלולר, הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 17. המפעילה רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות.
 18. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.